รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศไทย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.ความสำคัญ


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Eleenaperfect.com ( ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” ) เราขอความกรุณาให้คุณอ่านข้อตกลงทั้งหมดนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือดูข้อมูลในหน้าใดๆก็ตามของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ เว็บไซต์ กำหนดขึ้น


2.เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์


สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง ข้อความ เนื้อหา วิดีโอ กราฟิก รูปถ่าย รูปภาพ ภาพถ่าย ชื่อ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเนื้อหาอื่น ๆ

(กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้บุคคลใดหรือองค์กรใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบหรือเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์


3.การลงทะเบียนใช้บริการ 


ในการลงทะเบียนใช้บริการที่เว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานบัญชีเดียวเท่านั้น หากมีการละเมิดเงื่อนไข บัญชีผู้ใช้งานนั้นอาจจะถูกระงับการใช้งานได้ ในการใช้งานเว็บไซต์หากเราตรวจสอบว่าท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการใช้งานเว็บไซต์และท่านต้องรับผิดชอบผลต่อการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน


หากท่านเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก สามารถทำการแก้ไขได้ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรง 

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ระงับการใช้งานการลงทะเบียนของท่านทันที หากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านมีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์


4.การยกเลิกคำสั่งซื้ออันเกิดจากความผิดพลาดของเว็บไซต์


ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลจากการที่เว็บไซต์ลงรายการสินค้าไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือการลงรายละเอียดสินค้าผิด ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและทางเว็บไซต์ได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า